IVA – Revenda vehicle afecte al 50%

La Direcció General de Tributs ha considerat, en la seva consulta vinculant V2209-22, de 21 d’octubre de 2022, que la revenda d’un vehicle automòbil que va adquirir un autònom per a la seva activitat, en l’adquisició de la qual es va aplicar la deducció del 50% d’IVA, queda subjecta a IVA quant a aquest percentatge.

La DGT considera que en tant el vehicle ha estat afecte al patrimoni empresarial en un 50%, o un altre percentatge d’afectació, la base imposable de l’IVA en el lliurament del mateix ha de computar-se, així mateix, en el 50% de la total contraprestació pactada, atès que la transmissió de l’altre 50%, o del percentatge que no va estar afecte, es correspon amb el lliurament de la part d’aquest actiu no afecta al referit patrimoni, que ha de quedar no subjecta a l’IVA.

Es tracta del mateix criteri aplicat per la DGT a la revenda de vehicles per empreses (p. ex. consulta V400-20, de 20 de febrer de 2020).

Si necessites més informació accedeix AQUÍ

IRPF. La donació d’immobles pot generar una pèrdua patrimonial

El Tribunal Superior de Justícia de València (TSJV) ha emès una molt interessant sentència en la qual estima que la donació de 4 immobles d’uns pares als seus fills pot generar una pèrdua patrimonial a l’efecte de l’IRPF dels pares donants.

El TSJV entén que la tradicional no consideració de pèrdua patrimonial deguda a transmissions lucratives per actes inter vivos o a liberalitats del contribuent es refereix a la pèrdua econòmica del ben produïda per la seva sortida del patrimoni, però no a la pèrdua fiscal que es produeix per la diferència entre el cost d’adquisició i el valor de donació. A més, respecte al cas específic analitzat pel TSJ, la sentència manifesta que seria manifestament contrari als principis d’equitat i capacitat contributiva fer tributar pels guanys posats de manifest en la donació respecte a dues dels immobles, però, en canvi, no permetre les pèrdues generades en la transmissió dels altres dos immobles.

Accedeix a la resolució completa AQUÍ

Procediment Tributari – Facultats dels òrgans i Gestió Tributària respecte a entitats acollides a règims especials del IS

Segons la resolució del Tribunal Econòmic Administratiu Central (TEAC) de 19 de desembre de 2022, totes aquelles actuacions que impliquin recerques o comprovacions sobre obligats tributaris acollits als règims especials prevists per la normativa de l’Impost de societats, han de ser dutes a terme pels òrgans d’inspecció, sense que els òrgans de gestió tributària siguin competents. Aquest criteri està en línia amb la jurisprudència del Tribunal Suprem, nascuda amb la sentència de 23 de març de 2021, que ja anunciem en diversos Flaixos Fiscals.

Ara bé, el TEAC va més enllà i manifesta que això no obsta perquè comprovacions que res tenen a veure amb el règim especial, encara que la societat objecte de comprovació tributi en règim especial, a criteri d’aquest TEAC, puguin ser realitzades pels òrgans de gestió tributària.

Per a més informació accedeix AQUÍ

IS – Deducció per espectacles d’exercicis anteriors

Recentment hem rebut resposta de la Direcció General de Tributs (DGT) a una consulta vinculant, plantejada pel nostre despatx, en relació amb l’aplicació de deduccions per espectacle en viu en els que els certificats del INAEM van ser obtinguts en exercicis posteriors als exercicis en què es van generar les despeses que donen dret a aquestes deduccions.

La DGT manifesta que aquestes deduccions són aplicables a partir del moment en què es compti amb el certificat del INAEM, encara que les despeses que les originen es refereixin a exercicis anteriors, per la qual cosa han de declarar-se en l’exercici en què es disposa d’aquest certificat. D’aquesta manera, no cal instar la rectificació de les declaracions del IS ja presentades corresponents als exercicis en què es van generar les despeses.

Aquesta consulta complementa a les que ja vam posar en el vostre coneixement en el nostre flaix fiscal de data 7/07/2022 en què es va produir un canvi de criteri per la DGT, ratificat pel TS (veure també el nostre flaix fiscal de data 8/09/2022).

Per a més informació accedeix AQUÍ

Novetats fiscals per a 2023

Tal com informem en el nostre Flaix Fiscal del 30 de desembre, el final d’any va ser trepidant amb l’aprovació de diverses normes que han introduït importants novetats impositives en l’IRPF, Impost de societats i IVA. Ens referim bàsicament a les següents:

Llei 28/2022 de foment de l’ecosistema de les empreses emergents, també coneguda com la nova Llei de Start Ups.
Llei 31/2022 de Pressupostos Generals de l’Estat.
Reial decret llei 20/2022 de mesures de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la Guerra d’Ucraïna.
Llei 38/2022 per a l’establiment de gravàmens temporals energètic i d’entitats de crèdit i establiments financers de crèdit i per la qual es crea l’impost temporal de solidaritat de les grans fortunes, i es modifiquen determinades normes tributàries.

L’Associació Espanyola d’Assessors Fiscals (AEDAF), de la qual som membres, ha publicat 4 informes sobre les principals mesures fiscals introduïdes per aquestes normes, als quals pots accedir a través d’aquest link, i de les quals passem a relacionar les que considerem més significatius:

a. Impost de societats:

• Tipus impositiu reduït per a les Start Ups i per a les entitats amb una xifra de negocis inferior a 1.000.000 euros
• Nova deducció per inversions a les Illes Balears.
• Limitació en el règim de consolidació fiscal de la compensació de les bases imposables negatives generades per les societats del grup en l’exercici 2023.

b. IVA:

• Modificació de la base imposable per crèdits incobrables o concurs del deutor
• Modificacions de la regla d’inversió del subjecte passiu.
• Inclusió de nous béns al tipus del 4% i del 0%.

c. IRPF:

• Increment dels tipus impositius aplicables a aquella part de la base liquidable de l’estalvi (guanys patrimonials, dividends, interessos) que excedeixi de 200.000 euros.
• Modificació dels límits de les aportacions i contribucions a sistemes de previsió social.
• Millora del règim fiscal especial dels impatriats (la famosa “llei Beckham”).
• Millora de la deducció per inversió en empreses de nova creació.

d. Creació del nou impost temporal de Solidaritat de les Grans Fortunes.

 

Per a més informació accedeix AQUÍ

IS – Deduïbilitat de la retribució dels administradors

L’Audiència Nacional, en la seva sentència de 21 de setembre de 2022, ha considerat que si el sistema de retribució dels administradors fixat en els estatuts d’una societat compleix els requisits de claredat i precisió, no pot qüestionar-se la seva deduïbilitat per incompliment de la normativa mercantil.

Aquest criteri s’allunya de la rigidesa aplicada en alguns procediments de comprovació i la seva aportació com a argument a procediments en curs hauria d’ajudar a la seva acceptació per les diferents instàncies afectades.

 

Per a més informació accedeix AQUÍ