Serveis

Inici | Serveis | Consultoria

Àrea Consultoria

Treballem de manera estreta amb el client per a convertir-nos en el consultor estratègic i/o economicofinancerajudant als seus directius i gestors en la presa de decisions. 

L’ampli ventall de serveis que les empreses precisen en aquest àmbit segons el moment en el qual es troben (corporateplans de negociestratègics, de viabilitatreestructuracions, etc.) són assumits des del expertise dels professionals de l’Àrea conjuntament amb els especialistes d’altres Àrees que fan convenient la seva intervenció i, en tot momentcomptant amb la nostra plena involucració en els plans, necessitats i objectius del client.

{

Perquè a Audiconsultores ETL Global portem anys treballant per a fer fàcil el complex. És a dir: que com més difícil sigui per a nosaltres, més fàcil sigui per al client.

Àrees d’Actuació

Consultoria estratègica i de negoci als òrgans d'administració i/o direcció

 • Assessorament directe i personalitzat. 
 • Assistència i coordinació en la preparació del pla estratègic.
 • Assessorament i elaboració de plans de negoci.

Assessorament en la gestió econòmica de l'empresa

 • Seguiment i suport a la Direcció Administrativa i Financera.
 • Control management extern.
 • Interim (personnel) Management.

Serveis comptables

 • Assessorament en matèria comptable.
 • Preparació i supervisió de la comptabilitat.
 • Elaboració dels comptes anuals.
 • Consolidació comptable i fiscal.  
 • Informes economicofinancer amb base US GAAP i IFRS.
 • Elaboració i presentació d’informes financers periòdics a la CNMV.
 • Suport tècnic en la implantació de plataformes de gestió comptable.

Serveis relacionats: Legal i Fiscal.
Serveis relacionats: Fiscal.

Implantació de sistemes de control pressupostari i de gestió

 • Disseny específic i preparació dels sistemes d’informació econòmica i financera de caràcter periòdic.
 • Quadre de comandament integral.
 • Control pressupostari.
 • Anàlisi, disseny, implantació o supervisió de sistemes de control intern.
 • Revisió i control del compliment de les clàusules econòmiques i financeres de els contractes de llicència subscrits pels nostres clients.
 • Servei integral de back office a filials o sucursals de companyies internacionals.

Assessorament financer

 • Planificació i estratègies per a la millora de l’estructura de finançament de les empreses i/o de grups de societats.
 • Gestió de tresoreria.
 • Suport i assistència en la negociació amb entitats financeres i/o altres institucions, públiques i privades.

Serveis relacionats: Legal.

Elaboració d'informes econòmics i financers específics

 • Valoració d’empreses.
 • Informes pericials i/o d’expert independent.
 • Elaboració d’anàlisis sectorials.

Reestructuració d'empreses

 • Elaboració de plans de viabilitat.
 • Assistència i suport econòmic i jurídic en operacions de reestructuració del deute.
 • Serveis de suport econòmic i jurídic al deutor d’un procés concursal.
 • Suport en la cerca de finançament públic i/o privada.

Serveis relacionats: Legal i Laboral i R.H.

Corporate

 • Assistència integral en processos d’adquisició o venda d’empreses.
 • Due Diligence*en processos de compra d’empreses.
 • Plans de successió interna.

Serveis relacionats: Legal i Laboral i R.H.
*Llegir-ne més: Due Diligence.

Start-Ups

 • Assistència personalitzada a l’emprenedor.
 • Gestió integral externalitzada.
 • Assistència en el procés de captació d’inversors privats i/o finançament públic/privat, des dels FFF (Family & Friends) fins a possibles IPO (Initial Public *Offering).
 • Mentoring.

Serveis relacionats: Legal, Fiscal i Laboral i R.H.

Outsourcing Comptable per a empreses nacionals i estrangeres

 • Comptem amb un equip d’assessors experts en comptabilitat i suport en la gestió empresarial per a aquells clients que tinguin la necessitat d’externalitzar processos o serveis :

Externalització integral dels serveis comptables i d’administració (gestió de tresoreria, cobraments i pagaments, etc.).
Preparació i presentació de les declaracions tributàries d’obligat compliment.
Preparació de la comptabilitat de l’empresa d’acord amb les normes comptables espanyoles.
Elaboració dels comptes anuals i el seu dipòsit en el Registre Mercantil.
Elaboració del reporting economicofinancer adaptat a les necessitats de la empresa: control pressupostari i de gestió.
Serveis integrals de comptabilitat.
Elaboració dels comptes anuals.
Elaboració de el reporting package comptable o de consolidació per a la matriu.
Conversió d’estats financers (bases US GAAP, IFRS).

  Responsables àrea Consultoria

  Nuria Mecati

  Directora de l’àrea de
  Consultoria i Comptabilitat

  Anna Moret

  Gerent de l’àrea de
  Consultoria i Comptabilitat

  Nuria Mecati

  Directora de l’àrea de Consultoria i Comptabilitat

  Anna Moret

  Gerent de l’àrea de Consultoria i Comptabilitat