Serveis

Inici | Serveis | Legal

Àrea Legal

El món empresarial viu sotmès a una contínua activitat legislativa i cal estar preparat per adaptar-s’hi. A Audiconsultores ETL Global ajudem l’empresari a afrontar aquesta realitat.

Els nostres Serveis Jurídics estan especialitzats en cadascuna de les branques del Dret dels Negocis, amb especial èmfasi en els àmbits Tributari Mercantil i Laboral.

{

L’objectiu: garantir una assistència jurídica integral als nostres clients. I per a aconseguir-ho, ens esforcem al màxim per a oferir, dia a dia, capacitat de resposta, agilitat i flexibilitat en cadascuna de les nostres accions“. 

Àrees d’actuació

Dret Mercantil

 • Assessorament integral en dret societari, des del naixement de la persona jurídica fins a l’extinció de la seva personalitat jurídica. 
 • Contractació mercantil.
 • Acords comercials i de distribució.
 • Operacions societàries.

Corporate compliance, Govern corporatiu i Responsabilitat penal corporativa

 • Assessorament per al compliment normatiu al qual pot estar afecte l’empresa per la seva activitat.
 • Assessorament per al compliment de les normes en matèria de Govern Corporatiu. 
 • Outsorcing legal: secretaris de consells d’administració, lletrats assessors i/o advocats “interns”
 • Auditoria per a la identificació dels principals riscos penals que puguin existir en l’empresa atenent les seves característiques específiques: activitat, dimensió, cultura, etc.
 • Disseny i implantació d’un model de prevenció penal sobre la base del mapa de riscos definit, incloent la composició de l’òrgan de prevenció, els canals de denúncia (whistle-blowing), els codis d’investigació i sanció pertinents, així com la formació que requereixin els empleats de l’empresa. 
 • Seguiment i control de l’aplicació efectiva del sistema de prevenció establert.

Corporate (M&A)

 • Planificació i estratègia per a les operacions d’inversió o desinversió. 
 • Negociació i redacció de contractes de compra venda i/o protocols de socis.
 • Due diligence legal
 • Fusions, adquisicions i preses de participació.

Serveis relacionats: Fiscal i Consultoria.

Concursal y reestructuracions societàries

 • Assessorament jurídic, econòmic i laboral en operacions de reestructuració del deute. 
 • Planificació, preparació i presentació de la sol·licitud de Concurs de Creditors, així com el seu seguiment posterior, incloent la defensa davant eventuals accions de reintegració i/o en la peça de qualificació.

Serveis relacionats: Laboral i R.H., Fiscal i Consultoria.

Empresa familiar

 • Reestructuració societària d’empreses o grups familiars. 
 • AAssessorament en la preparació del protocol familiar i altres pactes d’accionistes (capítols matrimonials). 
 • Disseny de l’estructura de govern corporatiu adequada a la dimensió i principis bàsics de cada empresa familiar en particular: assemblea i/o consells de família.
 • Successió patrimonial i testamentària. 
 • Mediació i arbitratge en conflictes.

Serveis relacionats: Fiscal i Consultoria.
 Serveis relacionats: Fiscal.

Dret Immobiliari

 • Assistència en transaccions de béns immobles de tota mena. 
 • Anàlisi registral, cadastral, urbanístic i de la normativa aplicable respecte del bé immoble objecte de transacció.
 • Due diligence de compra quan es tracti d’empreses immobiliàries, hoteleres, etc. 
 • Disseny jurídic de la transacció.
 • Contractació.

Contenciós

 • Civil. 
 • Mercantil.
 • Laboral. 
 • Tributari.
 • Concursal.

Mediació* i Arbitratge (ADR)

 • Assessorament integral tant en la fase precontenciosa com al llarg del procediment arbitral. 
 • Redacció de convenis arbitrals inclosos en els contractes.

*El nostre Despatx i varis dels seus Socis i Associats estan oficialment habilitats per a l’acompliment de les funcions de Mediador en els àmbits Mercantil i Civil.

Protecció de Dades

 • Assessorament general en protecció de dades.
 • Elaboració dels projectes d’adequació a la Llei Orgànica de Protecció de dades estatal (LOPD) i adaptació al Reglament UE 2016/679 de protecció de dades (RGPD).
 • Elaboració d’informes i resolució de consultes.
 • Redacció de contractes, clàusules i polítiques de privacitat.
 • Execució, seguiment i control de les mesures acordades.
 • Auditories legals de compliment de la normativa.
 • Auditoria legal de pàgines Web i la seva adaptació a la LOPD, RGPD i a la Llei 34/2002, de l’11 de juliol.
 • Gestió de tràmits davant de les Agències de Protecció de Dades.
 • Defensa jurídica en procediments de tutela de drets i procediments sancionadors de l’Agència de Protecció de Dades.

Fundacions i Entitats No Lucratives (tercer sector)

 • Assessorament integral: civil, regulador, fiscal i laboral.

Serveis relacionats: Laboral i R.H., Fiscal i Consultoria.

Responsabilitat Civil i Dret de d’Assegurances

 • Representació i defensa lletrada davant qualsevol Jurisdicció, en relació amb litigis de l’activitat assegurada :

Responsabilitat Civil Professional (Metges, Advocats, Economistes, Arquitectes, etc.).
Directius i Executius: D&O.
Explotació de Negoci i Riscos Industrials (incendis, robatoris i multiriscos).
Responsabilitat Patrimonial de l’Administració.
Circulació i Transport (danys corporals i/o materials).

 • Elaboració Informes pericials Economic-financers i fiscals derivats de Sinistres.
 • Assessorament Societari, fiscal i/o comptable a entitats asseguradores, agents i mediadors d’assegurances (assessorament sobre assumptes corporatius quotidians i gestió interna de l’entitat).
 • Anàlisi, Valoració i Avaluació Contracte d’assegurança i correcta emissió de pòlisses d’assegurances.
 • Assessorament jurídic-mercantil i/o fiscal de productes d’assegurances.

Serveis relacionats: Fiscal i Consultoria.

Outsourcing Legal per a empreses nacionals i estrangeres

 • Comptem amb un equip transversal d’assessors per a aquells clients que tinguin la necessitat d’externalitzar processos o serveis legals :

Posada en marxa i constitució de filials o sucursals.
Corporate secretarial.

  Responsables àrea Legal

  Eduardo Güells

  Soci de l’àrea Legal

  Óscar Casanovas

  Associat i Director de l’àrea Legal

  Eduardo Güells

  Soci de l’àrea Legal

  Óscar Casanovas

  Associat i Director de l’àrea Legal