Serveis

Inici | Serveis | Laboral i R.H.
i

Àrea Laboral i R.H.

Audiconsultores ETL Global comptem amb un equip de professionals capaç d’alliberar els nostres clients de l’enorme càrrega de treball que comporta una puntual i ordenada administració de personal. 

I ho fem des de la proximitat, amb un tracte directe i personalitzat, que inclou l’àmbit dels Recursos Humans i, en particular, la selecció i gestió del talent de les organitzacions, un servei essencial per a les empreses de qualsevol dimensió.

{

Per a nosaltres, el nostre principal objectiu és construir en el temps una relació de plena confiança amb el client.

Àrees d’actuació

Assessorament en el àmbit del Dret del Treball i de la Seguretat Social

 • Estratègia i selecció de la modalitat contractual. 
 • Contractes d’Alta Direcció. 
 • Mobilitat internacional. 
 • Expedients de Regulació d’Ocupació. 
 • Modificacions substancials de les condicions de treball. 
 • Règims especials: artistes, agricultors, empleats de la llar, etc. 
 • Pensions, pre-jubilacions, etc. 
 • Autònoms.

Serveis relacionats: Legal i Fiscal.
 Serveis relacionats: Fiscal.

Administració de personal

 • Alta d’empresa. 
 • Afiliació: altes i baixes en la Seguretat Social. 
 • Elaboració de nòmines i assegurances socials
 • Preparació i presentació d’impostos. 
 • Gestió externalitzada (outsorcing) i/o compartida amb l’empresa. 
 • Gestió de la transició en situacions d’adquisició d’empreses, externalització i/o migració de sistemes (TIC) i/o centralització transnacional.

Serveis relacionats: Fiscal.

Assessorament i representació lletrada de la empresa davant :

 • Tribunals socials. 
 • Sindicats, comitès d’empresa i representació dels treballadors en general.
 • Gestió i, si s’escau, negociació en processos d’acomiadament individual o col·lectiu.
 • Inspeccions de treball i Seguretat Social
 • Gestió de convenis especials amb la T.G.S.S.  
 • Representació i actuacions davant d’organismes oficials (Inspecció de Treball, SEPE, SOC i Tresoreria General de la Seguretat Social).

Serveis relacionats: Legal.

Elaboració d’estudis específics en l’àmbit laboral i de recursos humans :

 • Informes pericials i/o d’expert independent per a la presentació d’expedients de regulació d’ocupació. 
 • Anàlisi i optimització de costos laborals.
 • Procediments de due diligence laboral. 
 • Sistemes de compensació i reconeixement.  
 • Optimització fiscal dels sistemes de retribució.*²

Serveis relacionats: Legal, Fiscal i Consultoria.
*² Serveis relacionats: Fiscal.

Gestió del talent

 • Definició e implantació de models operatius de funcions bàsiques del Departament de R.H. 
 • Desenvolupament professional: sistemes d’avaluació del rendiment, carrera professional, successió (succes factor), etc.
 • Disseny de programes específics per a la conciliació de la vida laboral i familiar, flexibilitat i treball compartit. 
 • Avaluació del clima laboral.  

Asistencia y coordinació en processos de :

 • Negociació de convenis (sectorials i d’empresa). 
 • Selecció de personal i head hunting.
 • Coaching per al personal directiu. 
 • Prevenció de riscos laborals. 
 • Formació continuada.
 • Contractació d’assegurances de responsabilitat civil per desplaçaments temporals.

Serveis relacionats: Laboral i R.H.

Outsourcing laboral per a empreses nacionals i estrangeres

 • Comptem amb un equip d’assessors experts en administració del personal i suport en la gestió empresarial per a aquells clients que tinguin la necessitat d’externalitzar processos o serveis :

Serveis integrals d’administració de personal i de R.H.
Altes d’Empresa.
Contractes de treball.
Afiliació: altes i baixes en la Seguretat Social.
Elaboració de nòmines i assegurances socials.
Mobilitat internacional dels treballadors.
Reporting de nòmines per a comptabilitat.
Preparació i presentació d’Impostos.

  i

  Responsables àrea Laboral i R.H.

  Elena López

  Elena López

  Directora de l’àrea
  Laboral 

  Maite Gordo

  Sènior de
  l’àrea Legal