Operacions vinculades. Model 232

D’acord amb l’article 13.4 de la Llei de l’Impost de Societats, els contribuents de l’Impost de Societats i de l’Impost sobre la Renda de no Residents (IRNR) que actuïn a través d’un establiment permanent a Espanya, així com les entitats en règim d’atribució de rendes constituïdes a l’estranger amb presència en territori espanyol, hauran de presentar el model 232 durant el mes de novembre de 2022.

Aquest model considera la informació de les operacions vinculades, amb especial atenció a les transaccions específiques i el seu volum. En aquest sentit, el nostre Departament de Preus de Transferència dona suport i acompanya als contribuents subjectes a validar i presentar la informació per a la seva presentació formal.

 

Pot accedir al reglament d’aquest model AQUÍ

Modificació del termini de pagament de les quotes de l’IAE de classe nacional o provincial

De la mateixa manera que s’ha vingut aprovant en exercicis anteriors, el passat 15 de juny va publicar-se al BOE la Resolució de 8 de juny de 2022, del Departament de Recaptació de l’AEAT, per la qual es modifica el termini d’ingrés en període voluntari dels rebuts de l’Impost sobre Activitats Econòmiques de l’exercici 2022 relatius a les quotes nacionals i provincials i s’estableix el lloc de pagament d’aquestes quotes.

El nou termini d’ingrés de les quotes nacionals i provincials de l’IAE és el comprès entre el 15 de setembre fins al 21 de novembre de 2022, tots dos inclosos.

El pagament es realitzarà a través de les entitats de crèdit col·laboradores en la recaptació, utilitzant el document d’ingrés que es farà arribar al contribuent.

Quan el document d’ingrés no s’hagi rebut o s’hagi extraviat, haurà de realitzar-se l’ingrés utilitzant un duplicat que es recollirà en la Delegació o Administracions de l’AEAT corresponents a la província del domicili fiscal del contribuent per al cas de quotes de classe nacional, o de la província del domicili on es realitzi l’activitat, en el cas de quotes de classe provincial.

 

Accedeix al BOE complet AQUÍ.

Imputació temporal de la devolució del cèntim sanitari (i 2)

En el nostre Flaix Fiscal del 24 de març de 2022 vam informar de la publicació de la Sentència 600/2021 del Tribunal Superior de Justícia de València (TSJV) que va considerar que l’ingrés derivat de la devolució del cèntim sanitari (IVMDH), a l’efecte del criteri d’imputació temporal de l’Impost de Societats (IS), no s’ha d’imputar en el període impositiu en el qual es va fer efectiva la devolució, sinó, als exercicis en els quals es va efectuar el pagament del cèntim sanitari als proveïdors del carburant (normalment exercicis anteriors al 2014), en contra del criteri de reiterades consultes vinculants de la DGT.

Doncs bé, estem d’enhorabona perquè el TSJ de Catalunya, en la seva sentència de data 27 d’abril, ha acceptat aquest criteri en un recurs contenciós administratiu que vam interposar per a un dels nostres clients i ha conclòs que l’ingrés indegut pel pagament del cèntim sanitari s’ha d’imputar a l’exercici del pagament de l’impost als proveïdors del carburant (en el nostre cas, exercicis 2010, 2011 i 2012, prescits) i no a l’exercici en el qual es va fer efectiva la devolució al contribuent (2015).

D’aquesta manera, l’AEAT ha de procedir a la devolució de la quota de l’Impost de Societats (IS) de l’exercici 2015, més els corresponents interessos de demora i, en aquest cas, les costes processals per les quals és condemnada pel TSJ.

 

Accedeix a la sentència del TSJ de Catalunya AQUÍ.

IRPF – El criteri actual sobre la base d’amortització dels immobles

En l’IRPF els rendiments obtinguts per l’arrendament d’immobles poden minorar-se aplicant una despesa deduïble en concepte d’amortització, quantificat en 3% del valor de l’immoble en qüestió (sobre la part de la construcció).

En el cas dels immobles adquirits a títol lucratiu, tant per herència com per donació, la AEAT venia considerant que aquest 3% de despesa deduïble només podia aplicar-se fins al límit de la quantitat efectivament pagada per l’adquisició de l’immoble, quantitat que, a la pràctica, es limitaria als tributs suportats i a les despeses de notaria i registre. La conseqüència última d’aquest criteri era la virtual desaparició de la despesa deduïble en els immobles adquirits a títol lucratiu, resultant en un important augment de tributació per al contribuent.

Disconformes amb aquest criteri, des d’Audiconsultores ETL Global impugnàrem davant el Tribunal Econòmic Administratiu Regional de Catalunya multitud de liquidacions per aquest motiu, de les quals acabem de conèixer la primera de les resolucions, que anul·la la liquidació impugnada i estima al complet les nostres pretensions. D’acord amb aquesta resolució, que recull jurisprudència molt recent del Tribunal Suprem, la base d’amortització en els immobles adquirits a títol lucratiu ha de calcular-se d’acord amb el valor a l’efecte de l’Impost sobre Successions i Donacions, és a dir, el valor declarat en l’escriptura d’adquisició de l’herència o en l’escriptura de donació.

Citem a continuació un petit extracte d’aquesta:

A la vista de l’exposat, en el present cas, l’immoble qüestionat va ser adquirit per herència l’any 2011. Doncs bé, en les adquisicions lucratives el cost d’adquisició satisfet serà l’import real del valor, determinat segons les normes de l’Impost sobre Successions i Donacions, això és, el consignat en l’escriptura de donació o d’adquisició de l’herència o el comprovat per l’Administració, més les despeses i tributs inherents a l’adquisició.”

 

Per a qualsevol dubte o aclariment que necessitis contacta amb nosaltres.

Article Diari de Tarragona – IRPF: Els ERTO i altres aspectes clau per a la campanya 2021

El nostre soci de l’àrea Fiscal, Joan Pons, ha participat en un article especial del Diari de Tarragona dedicat a la campanya de Renda 2021 – la qual va começar ahir dia 6 d’abril – revisant els aspectes que marcaran la declaració dels contribuents per a aquest any, tals com: els ERTO, deduccions per a la rehabilitació energètica de l’habitatge, reducció de la desgravació dels plans de pensions, la introducció d’un nou tram en l’IRPF (+300.000) així com la declaració d’NFTs.

 

 

 

 

Accedeix l’article complet AQUÍ.