Select Page

IRPF – El criteri actual sobre la base d’amortització dels immobles

abr. 7, 2022 | Flaix Fiscal

En l’IRPF els rendiments obtinguts per l’arrendament d’immobles poden minorar-se aplicant una despesa deduïble en concepte d’amortització, quantificat en 3% del valor de l’immoble en qüestió (sobre la part de la construcció).

En el cas dels immobles adquirits a títol lucratiu, tant per herència com per donació, la AEAT venia considerant que aquest 3% de despesa deduïble només podia aplicar-se fins al límit de la quantitat efectivament pagada per l’adquisició de l’immoble, quantitat que, a la pràctica, es limitaria als tributs suportats i a les despeses de notaria i registre. La conseqüència última d’aquest criteri era la virtual desaparició de la despesa deduïble en els immobles adquirits a títol lucratiu, resultant en un important augment de tributació per al contribuent.

Disconformes amb aquest criteri, des d’Audiconsultores ETL Global impugnàrem davant el Tribunal Econòmic Administratiu Regional de Catalunya multitud de liquidacions per aquest motiu, de les quals acabem de conèixer la primera de les resolucions, que anul·la la liquidació impugnada i estima al complet les nostres pretensions. D’acord amb aquesta resolució, que recull jurisprudència molt recent del Tribunal Suprem, la base d’amortització en els immobles adquirits a títol lucratiu ha de calcular-se d’acord amb el valor a l’efecte de l’Impost sobre Successions i Donacions, és a dir, el valor declarat en l’escriptura d’adquisició de l’herència o en l’escriptura de donació.

Citem a continuació un petit extracte d’aquesta:

A la vista de l’exposat, en el present cas, l’immoble qüestionat va ser adquirit per herència l’any 2011. Doncs bé, en les adquisicions lucratives el cost d’adquisició satisfet serà l’import real del valor, determinat segons les normes de l’Impost sobre Successions i Donacions, això és, el consignat en l’escriptura de donació o d’adquisició de l’herència o el comprovat per l’Administració, més les despeses i tributs inherents a l’adquisició.”

 

Per a qualsevol dubte o aclariment que necessitis contacta amb nosaltres.

Per a accedir al llistat complet de Mini Butlletins Fiscals (només disponibles en castellà) fes clic a la imatge.