Select Page

Aprovació de la Directiva sobre la Due Diligence de les empreses en matèria de sostenibilitat

Recentment, el Parlament Europeu, en la resolució del 24 abril de 2024, ha aprovat la Directiva sobre la Due Diligence de les empreses en matèria de sostenibilitat.

Exigeix que les empreses identifiquin, previnguin i mitiguin els riscos ambientals i de drets humans en les seves operacions i en tota la seva cadena de subministrament mitjançant l’elaboració d’una Due Diligence que versi sobre polítiques i processos interns.

Les obligacions abasten la totalitat de les etapes de la cadena de valor, des de la producció i els aprovisionaments fins a la distribució i l’emmagatzematge.

La demanda de serveis de Due Diligence en sostenibilitat està creixent ràpidament, impulsada per la necessitat de complir amb les noves regulacions i de demostrar un compromís real amb la sostenibilitat. Adaptar-se a aquests requisits no sols garanteix el compliment legal, sinó que també millora la reputació i la confiança entre els stakeholders.

Des de Audiconsultores ETL GLOBAL estem a la teva disposició per a ajudar-te a complir amb aquests requisits i assegurar l’èxit en la seva implementació.

Accedeix a la consulta vinculant al complet   AQUÍ

Models per a la presentació de Comptes Anuals

En data 23 d’abril de 2024, s’han publicat les resolucions de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, referidas als models per a la presentació dels comptes anuals.

La utilització dels nous models aprovats entra en vigor pels Comptes que siguin presentades en Registre Mercantil per al seu dipòsit amb posterioritat a la publicació d’aquesta Resolució en el BOE, que va tenir lloc 8 de maig de 2024.

Les principals modificacions que s’inclouen en els nous models són els següents:

  • Model normal, abreujat i pime: S’inclou informació en la fulla d’identificació, en relació amb el nombre de dones que pertanyen a l’òrgan de govern i el total de membres d’aquest i s’elimina la informació corresponent al percentatge.
  • Model pime: S’elimina en la fulla mediambiental la referència a las “emisiones alcance 3” (indirectes de clients i proveïdors, diferents del consum energètic). Al respecte cap recordar que aquesta informació és voluntària fins a la data.
  • Model normal (individual i consolidat): S’introdueixen canvis en el contingut de la memòria que afecten la informació sobre el pagament a proveïdors.

Des d’ Audiconsultores ETL GLOBAL ens posem a disposició per a qualsevol aclariment sobre aquest tema.

Segona fase del Pla de Recuperació de fons ICO

Arriba la segona fase del Pla de Recuperació on es desplegaran un total de fins a 84.000 milions d’euros en préstecs en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

El passat 27 de febrer de 2024, el Consell de Ministres va aprovar l’acord pel qual s’estableixen les condicions generals per a la posada en marxa de les cinc facilitats a través de les que l’ICO gestionarà 40.000 milions d’euros en préstecs procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència que permetran culminar el procés de transformació i modernització del teixit productiu i de l’economia espanyola.

Els 5 fons que gestionarà l’ICO

• ICO-Verd: dotació de 22.000 milions d’euros
• ICO-Empreses i Emprenedors: dotació de 8.150 milions d’euros
• ICO-Habitatge: dotació de 4.000 milions d’euros
 ICO-Audiovisual Hub: dotació de 1.712 milions d’euros
• Fons Next tech: dotació de 4.000 milions d’euros

L’ICO signarà convenis amb els ministeris que correspongui, en els quals s’especificaran les característiques particulars de cada facilitat.

Instrumentalització i canalització dels fons ICO

• Línies de préstecs a través d’entitats financeres (línies de mediació).
• Préstecs directes a empreses per part de l’ICO.
• Adquisició de bons i inversions en capital o quasi capital per part de l’ICO.

En aquestes línies de mediació, es posarà a disposició fins al 100% del finançament dels projectes empresarials, en condicions financeres avantatjoses i amb llargs terminis d’amortització. Els préstecs gestionats per l’ICO podran formalitzar-se fins a agost de 2026.

Des del departament de Consultoria Financera de Audiconsultores ETL GLOBAL podem donar suport als nostres clients en el compliment dels requisits exigits per a l’accés a aquestes noves línies de finançament.

Reporting no financer voluntari per a Pimes

El Consell General d’Economistes d’Espanya emfatitza la necessitat que les PIMES se sumin al reporting corporatiu en sostenibilitat, atès que ja és demandat i requerit pel propi mercat. Actualment, les PIMES estan rebent sol·licituds d’informació sobre sostenibilitat de diverses parts interessades, com a entitats financeres, Administracions Públiques i companyies més grans dins de la seva cadena de valor. Per aquesta raó, el Consell considera que les PIMES no cotitzades haurien d’adoptar la nova norma europea voluntària d’Informació Corporativa en Matèria de Sostenibilitat. Aquesta iniciativa permetrà normalitzar els requeriments d’informació sobre sostenibilitat i donarà a les PIMES un avantatge competitiu sense grans esforços, perquè en la mesura en què els processos s’estandarditzen es redueixen notablement les càrregues administratives.

La referida normativa proposta pel EFRAG es desenvolupa sota consulta pública sobre l’esborrany de la Norma Europea d’Informació de Sostenibilitat (NEIS) voluntària per a PIMES oberta fins al pròxim 21 de maig de 2024.

La proposta de norma inclou tres mòduls que l’empresa pot utilitzar com a base per al seu informe de sostenibilitat. Aquests mòduls ofereixen diferents nivells de detall sobre qüestions com a consum d’energia, emissions de gasos d’efecte d’hivernacle i polítiques de sostenibilitat. La flexibilitat en l’aplicació d’aquests mòduls permetrà a les PIMES adaptar l’informe a les necessitats específiques de les seves parts interessades.

Des del departament de Consultoria Financera d’ Audiconsultores ETL GLOBAL, estem decidits a ser part d’aquest canvi i a acompanyar als nostres clients cap a un report no financer diferencial, que respongui a les demandes creixents dels diferents grups d’interès i agregui valor a la seva companyia.

Normativa comptable respecte als criptoactius

En relació amb el tractament comptable respecte a les criptomonedes, categoria de criptoactius i, dins dels quals cal destacar el Bitcoin (BTC) o el Ethereum (ETH), entre altres. Assenyalem a continuació la normativa comptable que existeix actualment sobre aquest tema.

Tant el IFRIC (Comitè d’Interpretacions de les IFRS o NIIF, per les seves sigles en anglès), que amb la sol·licitud efectuada per part del International Accounting Standards Board (IASB), va emetre una decisió el juny de 2019, com el ICAC (Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes), amb la consulta 4 del BOICAC Núm. 120/2019 de desembre de 2019, coincideixen que, com a regla general, totes aquelles societats que no tinguin el minat i el trànsit de criptomonedes com a activitat habitual, qualificaran a les seves criptomonedes com a immobilitzat intangible, aplicant per a la seva comptabilització, les normes de registre i valoració 5a i 6a del PGC. En canvi, aplicant la norma 10a del PGC, si les criptomonedes estan destinades a la venda es comptabilitzaran com a existències sempre que siguin considerades com l’objecte principal de l’activitat de l’empresa o siguin adquirides per a ser venudes com a activitat habitual.

Quant a la comptabilització de la resta de criptoactius (tokens i criptocommodities), avui dia no existeix una normativa clara sobre aquest tema, per la qual cosa hauria d’analitzar-se, en primer terme, la funcionalitat i naturalesa de l’actiu subjacent, amb l’objectiu de poder determinar, a posteriori, si aquests han de reflectir-se en la comptabilitat com: instruments financers, actius o existències.

Des de Audiconsultores ETL GLOBAL ens posem a la teva disposició per a qualsevol aclariment.

Nou Reglament de processos de facturació d’empresaris i professionals

Amb el termini màxim del dia 1 de juliol de 2025, els empresaris i professionals, usuaris de sistemes informàtics per a l’emissió de factures (completes i/o simplificades), estaran obligats a adoptar i tenir operatius els sistemes informàtics i programes que utilitzin en els processos de facturació segons els requisits del Reial decret 1007/2023, de 5 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament que estableix els requisits que han d’adoptar els sistemes i programes informàtics o electrònics que suportin els processos de facturació d’empresaris i professionals, i l’estandardització de formats dels registres de facturació.

L’objectiu del RD 1007/2023 és garantir que els sistemes informàtics que suporten els processos de facturació, compleixin tota una sèrie de requisits i especificacions tècniques, que permetin assegurar que totes les operacions es gravin en el sistema de manera segura, sense que aquestes puguin ser manipulades o ocultades, i al mateix temps s’accedeixi al sistema de manera accessible i en formats estàndard per a facilitar tant la llegibilitat dels registres, com l’anàlisi automatitzada i la simultània remissió a l’Administració tributària.

D’aquest RD destaquem la introducció de les següents dues rellevants modificacions al Reglament que regula les obligacions de facturació:

1. D’una banda, la incorporació d’una representació gràfica del contingut parcial de la factura mitjançant un codi “QR”

2. I, en segon lloc, l’obligació que les factures, electròniques o no, han d’incorporar la frase “Factura verificable en la seu electrònica de la “AEAT” 0 “VERI*FACTU” en aquells supòsits en els quals es faci la remissió de tots els registres de facturació a l’Agència Estatal Tributària.

El termini per a oferir els productes adaptats a la normativa serà de 9 mesos des de l’entrada en vigor de l’Ordre Ministerial, en la qual es detallaran els aspectes tècnics recollits en el Reglament (pendent de publicació).

Des d’ Audiconsultores ETL GLOBAL estem ajudant als nostres clients a l’adaptació a aquests canvis.