Compensació de despeses a les persones treballadores per la prestació dels seus serveis

Des de l’àrea laboral de Audiconsultores ETL GLOBAL volem fer un recordatori sobre el tractament a efectes de nòmina i Seguretat Social de les despeses per desplaçaments i/o viatges que siguin compensats a les persones treballadores per la prestació dels seus serveis.

Les quantitats que percebi la persona treballadora per aquests conceptes a conseqüència de l’activitat laboral no tenen la consideració de salaris, sempre que corresponguin a despeses reals i justificades per la persona treballadora.

Les dietes, despeses de locomoció i de manutenció i estada, són els imports que compensen les despeses de desplaçament o viatge que es produeixen per motius laborals, quedant justificat el desplaçament realitzat per la persona treballadora.

A més, estaran exemptes de cotització de Seguretat Social i tributació d’IRPF sempre que es justifiqui la realitat del desplaçament i no se superin uns certs límits establerts per la normativa de l’IRPF que detallem en aquesta nota informativa

Mesures LGTBI per a empreses

La Llei 4/2023 de 28 de febrer per a la Igualtat real i efectiva de les persones trans i per a la garantia dels drets de les persones té per finalitat garantir i promoure el dret a la igualtat real i efectiva de les persones lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals (LGTBI), així com de les seves famílies.

L’article 15 d’aquesta llei, estableix que, les empreses amb més de 50 treballadors en plantilla han d’impulsar un conjunt planificat de mesures i recursos per a aconseguir la igualtat real i efectiva de les persones LGTBI, incloent-hi un protocol d’actuació amb accions per a prevenir, detectar i actuar davant una situació d’assetjament o la violència.
Les mesures que s’incloguin en el mateix han de ser pactades a través de la negociació col·lectiva i acordades amb la Representació legal de les persones treballadores. A més, el contingut i abast de les mateixes es desenvoluparan reglamentàriament.

Les sancions administratives per incórrer en vulneració dels drets del col·lectiu LGTBI poden oscil·lar entre els 200 i 150.000.-euros depenent de la tipificació d’aquestes.

Des d’ Audiconsultores ETL GLOBAL ens posem a la seva disposició per a realitzar qualsevol tràmit relacionat amb aquest tema.

Índex preus lloguer vivienda

Avui es publica en el BOE la Resolució del Ministeri d’Habitatge i Agència Urbana a la qual fa referència l’article 18.2.d) de la Llei 12/2023, de 24 de maig, pel dret a l’habitatge referit a la declaració de zona de mercat residencial tensionado per a Catalunya.

Entra en vigor demà i, en conseqüència, des de demà ja seran aplicables totes les modificacions introduïdes a la Llei d’Arrendaments Urbans per la referida Llei pel dret a l’habitatge i l’entrada en vigor del qual estava en suspens fins a la publicació de la resolució del Ministeri, principalment l’aplicació dels límits als preus de lloguer.

Accedeix a la resolució al complet AQUÍ

Drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social

La Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, té per objecte garantir el dret a la igualtat d’oportunitats i tracte de les persones amb discapacitat. A més, un dels objectius d’aquesta llei és impulsar i fomentar la integració laboral de persones amb discapacitat.

Sobre la base d’aquest objectiu, totes les empreses públiques i privades la plantilla de les quals sigui de 50 o més treballadors estan obligades que entre aquests treballadors, almenys, el 2% siguin treballadors amb discapacitat. A l’efecte d’aquesta llei, tindran la consideració de persones amb discapacitat aquelles als qui se’ls hagi reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent.

Des d’ Audiconsultores ETL GLOBAL hem preparat una nota informativa on podràs consultar tots els detalls per a l’aplicació d’aquesta Llei.

Registre retributiu

Segons el que s’estableix en el Reial decret 902/2020 de data 13 d’Octubre d’Igualtat retributiva entre dones i homes i l’article 28 del Reial decret legislatiu 2/2015 de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Estatut dels Treballadors, els recordem l’obligatorietat per a totes les empreses de preparar, amb caràcter anual, el registre retributiu de tota la plantilla (independentment del nombre de treballadors que tingui), incloent-hi el personal directiu i alts càrrecs.

El registre retributiu haurà d’incloure salaris, complements salarials i percepcions extrasalarials, diferenciats per sexe i distribuïts per grups professionals, categories professionals o llocs de treball iguals o d’igual valor.

Quan no hi hagi representació legal dels treballadors, qualsevol treballador podrà sol·licitar l’accés al registre, però només se li facilitarà la informació corresponent a les diferències percentuals que existissin entre les retribucions d’homes i dones.

En cas d’existir representació legal dels treballadors, se’ls haurà de fer lliurament de la totalitat del registre retributiu.

Des de Audiconsultores ETL GLOBAL ens posem a la seva disposició per a la confecció del registre retributiu.

Novetats en matèries laborals

Comencem el primer trimestre de 2024 amb un parell de novetats en matèries laborals destacades que esmentem i, t’expliquem mitjançant notes informatives específiques preparades pels nostres professionals de l’àrea laboral:

1. El passat 29 de gener de 2024 es va publicar la Disposició Transitòria Tercera de l’Ordre PJC/51/2024 que afecta les persones treballadores que estiguin incloses en el RETA (Règim especial de Treballadors per compte propi o autònoms) que a data 01 de gener de 2024 estiguessin cotitzant per la base màxima.

Accedeix a la nota informativa aquí.

2. El passat 7 de febrer de 2024, es va publicar el Reial decret 145/2024, de 6 de febrer, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional per a l’any 2024.

Accedeix a la nota informativa aquí.

Des d’ Audiconsultores ETL GLOBAL ens posem a la teva disposició per a qualsevol aclariment.