Registre retributiu

Segons el que s’estableix en el Reial decret 902/2020 de data 13 d’Octubre d’Igualtat retributiva entre dones i homes i l’article 28 del Reial decret legislatiu 2/2015 de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Estatut dels Treballadors, els recordem l’obligatorietat per a totes les empreses de preparar, amb caràcter anual, el registre retributiu de tota la plantilla (independentment del nombre de treballadors que tingui), incloent-hi el personal directiu i alts càrrecs.

El registre retributiu haurà d’incloure salaris, complements salarials i percepcions extrasalarials, diferenciats per sexe i distribuïts per grups professionals, categories professionals o llocs de treball iguals o d’igual valor.

Quan no hi hagi representació legal dels treballadors, qualsevol treballador podrà sol·licitar l’accés al registre, però només se li facilitarà la informació corresponent a les diferències percentuals que existissin entre les retribucions d’homes i dones.

En cas d’existir representació legal dels treballadors, se’ls haurà de fer lliurament de la totalitat del registre retributiu.

Des de Audiconsultores ETL GLOBAL ens posem a la seva disposició per a la confecció del registre retributiu.

Novetats en matèries laborals

Comencem el primer trimestre de 2024 amb un parell de novetats en matèries laborals destacades que esmentem i, t’expliquem mitjançant notes informatives específiques preparades pels nostres professionals de l’àrea laboral:

1. El passat 29 de gener de 2024 es va publicar la Disposició Transitòria Tercera de l’Ordre PJC/51/2024 que afecta les persones treballadores que estiguin incloses en el RETA (Règim especial de Treballadors per compte propi o autònoms) que a data 01 de gener de 2024 estiguessin cotitzant per la base màxima.

Accedeix a la nota informativa aquí.

2. El passat 7 de febrer de 2024, es va publicar el Reial decret 145/2024, de 6 de febrer, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional per a l’any 2024.

Accedeix a la nota informativa aquí.

Des d’ Audiconsultores ETL GLOBAL ens posem a la teva disposició per a qualsevol aclariment.

Últimes novetats en l’ús de cookies

L’Agència Estatal de Protecció de Dades ha publicat aquest mes una nova guia en les quals s’introdueixen més novetats en l’ús de les cookies; aquestes se sumen a les que ja venien donant-se recentment. I és que l’AEPD acaba de permetre mitjançant la nova “Guia sobre l’Ús de cookies per a eines de mesurament” l’ús de cookies analítiques pròpies sense el previ consentiment de l’usuari establert en l’article 22.2 de la Llei 34/2002, sempre que aquestes es limitin exclusivament a mesurar l’audiència del lloc web / aplicació, el tractament es realitzi únicament en nom de l’Editor, les dades estadístiques siguin anònims, no es comparteixin amb tercers i s’exclogui el seguiment creuat. Les esmentades cookies són aquelles que recullen informació anònima sobre el mode en què les persones usuàries visiten i utilitzen la pàgina web.

Així mateix, una altra novetat destacable en l’àmbit de les cookies està sent l’alternativa que estan usant algunes empreses en les seves pàgines web per a la “acceptació de cookies” per part dels seus usuaris. I és que en l’apartat 3.2.10 de l’última actualització de la “Guia sobre l’ús de les cookies”, l’AEPD ha establert la prohibició de “murs de dades”, és a dir, no permetre als usuaris l’accés a llocs web si no hi ha hagut acceptació d’ús de cookies prèvia, amb l’excepció d’oferir una alternativa a l’usuari. Aquesta excepció, indica l’AEPD, no ha de ser necessàriament gratuïta. Acollint-se a aquesta última qüestió moltes entitats han establert una primera capa de cookies en la qual l’usuari té l’opció de “Acceptar les cookies” o bé, “Rebutjar-les i pagar”.

Resulta impactant la quantitat d’innovacions legislatives que s’estan desenvolupant constantment en aquest àmbit, per això, des de Audiconsultores ETL GLOBAL ens posem a la seva disposició per a qualsevol aclariment.

Modificacions i reformes processals del Reial decret llei 6/2023

Síntesi de les principals i més rellevants novetats, modificacions i reformes processals del Reial decret llei 6/2023, de 19 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per a l’execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència en matèria de servei públic de justícia, funció pública, règim local i mecenatge.

Les MESURES D’EFICIÈNCIA PROCESSAL EN EL QUAL ES MODIFICA LA REGULACIÓ PROCESSAL CIVIL, PENAL CONTENCIÓS-ADMINISTRATIVA I SOCIAL, entraran en vigor el pròxim 20 de març de 2024.

El principal objectiu d’aquest RDL 6/2023, és regular i fomentar la utilització de les tecnologies de la informació entre els professionals i ciutadans amb l’Administració de Justícia, així com entre aquesta última, amb la resta d’Administracions i organismes públics, pretenent-se amb això no sols que tots els ciutadans tinguin accés al servei de justícia a través del Punt d’Accés General, Seu Judicial Electrònica i Carpeta de Justícia, sinó que també es pretén agilitzar tant les comunicacions i notificacions entre professionals i Jutjats, com la tramitació i gestió de diferents els procediments judicials.

Accedeix al resum de les principals novetats i reformes en les diferents jurisdiccions AQUÍ

Afiliació al sistema de seguretat social d’alumnes en pràctiques formatives o acadèmiques externes, com a part de programes educatius

Des de data 01 de gener de 2024, existeix l’obligació d’incloure en el Sistema de la Seguretat Social als alumnes que realitzin pràctiques formatives o pràctiques externes incloses en programes de formació (ja siguin remunerades o no remunerades) afectant les següents:

– Pràctiques realitzades per alumnes universitaris, tant les dirigides a l’obtenció de titulacions oficials de grau i màster, doctorat, com les dirigides a l’obtenció d’un títol propi de la universitat, ja sigui un màster de formació permanent, un diploma d’especialització o un diploma d’expert.

– Pràctiques realitzades per alumnes de formació professional, sempre que no siguin prestades en règim de formació professional intensiva.

Accedeix a la nota informativa al complet d’Audiconsultores ETL GLOBAL

Política de cookies

Avui, dijous 11 de gener, entren en vigor les noves directrius sobre la política de cookies. Alguns dels canvis essencials introduïts per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) amb l’objectiu de complir amb les indicacions donades per part del Comitè Europeu de Protecció de Dades, són els següents:

  • Visibilitat equitativa: a partir d’ara, l’opció de rebutjar cookies deurà obligatòriament aparèixer en el primer capat de la política de cookies, a diferència del règim més laxatiu que venia donant-se fins al moment.
  • Informació transparent: La informació prestada sobre les cookies ha de ser necessàriament clara perquè el consentiment pugui donar-se inequívocament. Així mateix, aquesta informació ha d’estar sempre accessible per a possibles consultes posteriors.
  • No obligatorietat: L’acceptació de la política de cookies no pot exigir-se com a requisit per a poder navegar en un lloc web.

Des de Audiconsultores ETL GLOBAL considerem oportú advertir als nostres clients que la no implementació dels canvis introduïts pot suposar un incompliment normatiu, així com un gran risc per a la privacitat dels usuaris.