Llei pel dret a l´habitatge

maig 18, 2023 | Audiconsultores, Flaix Legal

L’aprovació del projecte de Llei pel Dret a l’Habitatge es troba en l’última fase de tramitació, sent previsible aquesta aprovació abans de 28 de maig de 2023, estant prevista la seva entrada en vigor, per a l’endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), excepte la Disposició Final Segona, referida als incentius fiscals aplicables en l’ Impost sobre la Renda de les Persones Físiques als arrendaments d’habitatges, que entrarà en vigor a partir del dia 1 de Gener de l’any següent al de la publicació de la Llei en el BOE.

Les principals novetats de la Llei són:

– Es fixa en un 50 per cent (excepte casos excepcionals degudament justificats) el percentatge mínim de reserva de sòl destinat a habitatge subjecte a algun règim de protecció pública de lloguer.

– En matèria d’habitatge sotmès a algun règim de protecció pública es garanteix la protecció per un període mínim de 30 anys.

– Es regula el procediment per a la declaració de zones de mercat residencial tens amb la fi poder aplicar mesures que afavoreixin l’accés a l’habitatge.

– S’estableix, a l’efecte de la llei, la condició de gran tenidor d’habitatges aplicable tant a persones físiques com a persones jurídiques.

– Es modifica el règim de recàrrec en l’Impost sobre Béns immobles en relació amb els immobles d’ús residencial desocupats.

– I en relació amb els arrendaments d’habitatge celebrats a partir de l’entrada en vigor de la Llei s’estableixen les següents modificacions:

a) Pròrroga extraordinària a la finalització del contracte.

b) Obligació de pagament de la renda per mitjà electrònic, excepte supòsits excepcionals.

c) Limitacions referides al preu de la renda, renda contracte anterior i índexs de preus de referència.

d) Les despeses de gestió immobiliària i de formalització del contracte seran a càrrec de l’arrendador (sigui o no gran tenidor).

e) Es manté el vigent règim de limitació d’increment de la renda per actualització anual de la mateixa en el 2 per cent per a l’any 2023 i en el 3 per cent per a l’any 2024.

f) Quant als incentius fiscals de l’ arrendament d’habitatge, la reducció existent fins avui en l’ Impost sobre la Renda de les Persones Físiques del 60% sobre el rendiment net passa a ser, en termes generals, del 50%, si bé en determinats supòsits pot ser del 60%, 70% i fins i tot 90%.

Pots accedir al nostre informe complet AQUÍ

Per a accedir al llistat complet de Mini Butlletins Fiscals (només disponibles en castellà) fes clic a la imatge.