D’acord amb l’art. 76.1.d) del Reglament de l’IRPF, les entitats no residents en territori espanyol que operin en ell sense mediació d’Establiment Permanent (EP) han de practicar la retenció a compte de l’IRPF sobre els salaris que satisfacin a treballadors residents fiscals a Espanya.

És a dir, allò que determina l’obligació de practicar retenció (i, en conseqüència, registrar-se a efectes fiscals a Espanya) és que es tracti d’entitats que realitzin alguna operació en territori espanyol, encara que no disposin d’EP, tal com ha confirmat la DGT en diverses consultes (entre elles, la V2221-19, de 19/08/2021).

Doncs bé, el Tribunal Econòmic Administratiu Central TEAC, ha emès el 28/06/2022 una resolució en què s’exonera de practicar retenció a una entitat no resident sense EP que NO opera a Espanya, i que l’única cosa que fa és pagar una pensió de jubilació subjecta a l’IRPF a una persona física resident fiscal a Espanya.

 

Accedeix a la resolució completa del TEAC en aquest LINK.