Registre retributiu

febr. 27, 2024 | Flaix Legal

Segons el que s’estableix en el Reial decret 902/2020 de data 13 d’Octubre d’Igualtat retributiva entre dones i homes i l’article 28 del Reial decret legislatiu 2/2015 de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Estatut dels Treballadors, els recordem l’obligatorietat per a totes les empreses de preparar, amb caràcter anual, el registre retributiu de tota la plantilla (independentment del nombre de treballadors que tingui), incloent-hi el personal directiu i alts càrrecs.

El registre retributiu haurà d’incloure salaris, complements salarials i percepcions extrasalarials, diferenciats per sexe i distribuïts per grups professionals, categories professionals o llocs de treball iguals o d’igual valor.

Quan no hi hagi representació legal dels treballadors, qualsevol treballador podrà sol·licitar l’accés al registre, però només se li facilitarà la informació corresponent a les diferències percentuals que existissin entre les retribucions d’homes i dones.

En cas d’existir representació legal dels treballadors, se’ls haurà de fer lliurament de la totalitat del registre retributiu.

Des de Audiconsultores ETL GLOBAL ens posem a la seva disposició per a la confecció del registre retributiu.

Per a accedir al llistat complet de Mini Butlletins Fiscals (només disponibles en castellà) fes clic a la imatge.