Pla control tributari 2024

març 28, 2024 | Flaix Fiscal

En el BOE del 29 de febrer es va publicar la Resolució de 21 de febrer de 2024, de la Direcció General de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, per la que s’aproven les directrius generals del Pla Anual de Control Tributari i Duaner de 2024.

Cal assenyalar que moltes de les mesures anunciades ja estaven incloses en els plans de control tributari d’anys anteriors.

De les mesures d’actuació per al 2024, algunes de les principals directrius en l’àmbit de l’Impost de societats, són entre altres, les següents:

– Grups multinacionals, grans empreses i grups fiscals.

Dins dels preus de transferència tindran rellevància les següents àrees: les reestructuracions empresarials, la valoració de transmissions o cessions intragrup de diferents actius, especialment els intangibles, la deducció de partides que poden erosionar significativament la base imposable, com els pagaments per cànons de la cessió d’intangibles o per serveis intragrup, les operacions fiscalment vinculades de caràcter financer o l’existència de pèrdues reiterades.

En l’àmbit internacional les inspeccions coordinades tindran major rellevància en el 2024 (inspecciones conjuntes “join audits“).

Atenció preferent a la comprovació de la correcta declaració de les retencions a compte del IRNR. Es comprovarà si qui percep les rendes (dividends, interessos, cànons) té o no la condició de beneficiari efectiu, a fi de comprovar que no es produeix un ús abusiu de la normativa europea que pretén facilitar la llibertat de moviment de capitals dins de la Unió.

Un àmbit prioritari d’actuació són els grups que tributen en el règim de consolidació fiscal, amb independència de la dimensió i estructura d’aquests.

– Control de l’Impost de societats.

Durant el 2024 la inspecció dels Tributs incidirà expedients en els que existeixin bases imposables negatives, crèdits fiscals en base o quotes pendents de compensar o d’aplicar.

En l’àmbit de l’IVA, algunes mesures són les següents:

– En el 2024 se seguirà amb la verificació de l’adequat compliment les obligacions referides al SII.

– Es prestarà especial atenció sobre els operadors estrangers que venguin els seus productes a Espanya a través de plataformes de comerç electrònic.

A efectes de l’IRPF i de la imposició personal s’intensificarà el control sobre les criptomonedes, habitatges en lloguer, rendes a l’estranger, canvis de residència, Impost a grans fortunes, etc.

Accedeix a la resolució al complet AQUÍ

Per a accedir al llistat complet de Mini Butlletins Fiscals (només disponibles en castellà) fes clic a la imatge.