Novetats tributàries aprovades en els últims dies

des. 30, 2022 | Flaix Fiscal

1.- Novetats fiscals introduïdes per la Llei 38/2022:

 • S’aprova l’impost temporal de Solidaritat de les Grans Fortunes, que es configura com un impost complementari a l’Impost sobre el Patrimoni i que estarà vigent en els exercicis 2022 i 2023.
 • En l’àmbit de l’Impost sobre Societats, s’estableix una limitació temporal, que només serà aplicable en l’exercici 2023, a la compensació de les BINS del propi exercici en els grups consolidats.

En concret, durant aquest exercici, la base imposable del grup fiscal estarà formada per la suma de les bases imposables individuals positives i, com a novetat, només el 50% de les bases imposables negatives individuals. El restant 50% de la base imposable negativa individual generada al 2023 per una societat que forma part del grup fiscal s’integrarà en la base imposable del grup, per desenes parts, en els deu primers períodes impositius que s’iniciïn a partir de l’1 de gener del 2024.

 • Pel què fa a l’Impost sobre el Patrimoni, es sotmeten a tributació les participacions en entitats no residents que tinguin actius immobiliaris que estiguin radicats a Espanya.
 • S’estableix un nou gravamen temporal energètic, que aplica durant els anys 2023 i 2024 a les entitats que tinguin la consideració d’operador principal en els sectors energètics.

2.- Novetats fiscals introduïdes pel Reial Decret-Llei 20/2022:

Reducció temporal i extraordinària del tipus de l’IVA entre l’1 de gener i el 30 de juny del 2023:

 • S’aplica el tipus del 5% als olis d’oliva i de llavors.
 • S’aplica el tipus del 0% al pa comú, les farines panificables, determinats tipus de llet, els formatges, els ous i les fruites, verdures, hortalisses, llegums, tubèrculs i cereals.

No obstant si la taxa interanual de la inflació subjacent del mes de març és inferior al 5,5%, aquesta reducció del tipus de l’Iva deixaran de ser aplicables a partir de l’1 de maig del 2023.

Es prorroga per tot l’any 2023 la reducció del tipus d’IVA del 5% a les entregues, importacions i adquisicions intracomunitàries de gas natural, briquetes i “pellets” procedents de la biomassa, i a la fusta per llenya.

3.- Novetats fiscals en la Llei de Pressupostos:

 • L’IRPF: S’incrementa la reducció per rendiments nets del treball en les rendes baixes i l’ombrall de la obligació de declarar, i s’estableixen els nous trams incrementats, fins al 28%, de l’escala de l’estalvi.
 • L’Impost sobre Societats: S’aprova el tipus de gravamen reduït del 23% per les entitats amb una xifra de negocis inferior a 1.000.000 euros
 • L’IVA:
  • Es flexibilitzen els requisits i termes per a la modificació de la base imposable de l’IVA per impagaments.
  • Amb efectes a partir de l’1 de gener del 2023, la clàusula de tancament per localitzar les prestacions de serveis continguda en l’article 70.Dos de la Llei de l’IVA, que considerava localitzats a Espanya els serveis que fossin utilitzats o explotats efectivament en aquest territori, només aplica a determinats serveis específics.
  • S’estableix un nou supòsit d’inversió del subjecte passiu en el cas de les entregues de entregues de deixalles de plàstic i de material tèxtil.
  • S’exclou de la inversió del subjecte passiu a les prestacions de serveis d’arrendament de béns immobles que estiguin subjectes i no exemptes a IVA, i a les prestacions de serveis d’intermediació en l’arrendament d’immobles efectuats per empresaris o professionals no establerts.
 • Interès legal i de demora: Durant l’exercici 2023 l’interès legal del diner és del 3,25%, i l’interès de demora tributari queda fixat en el 4,0625%.

Per a més informació pots accedir AQUÍ

Per a accedir al llistat complet de Mini Butlletins Fiscals (només disponibles en castellà) fes clic a la imatge.