Novetats incentius al mecenatge Llei 49/2002

gen. 25, 2024 | Flaix Fiscal

Com bé saps, amb efectes 1 de gener de 2024 s’han introduït una sèrie de millores en el règim d’incentius fiscals al mecenatge de les entitats acollides a la llei 49/2002 de 23 de desembre, que passem a resumir, mentre pugui resultar-vos d’aplicació a la vostra entitat:

1. Es preveu que els qui realitzen donatius puguin percebre de la Fundació béns o serveis de caràcter simbòlic, sempre que el seu valor no excedeixi del 15% del valor del donatiu i no superi en cap cas l’import de 25.000 €.

2. Es considera donatiu la cessió temporal d’un bé moble o immoble sense contraprestació, constituint la base del donatiu l’import de les despeses que hagués suportat el cedent durant la cessió dels béns quan compleixin els següents requisits:

a. Que es tracti de despeses que, d’haver-se cedit onerosament els béns, haguessin estat fiscalment deduïbles.

b. Que estiguin degudament comptabilitzats si el cedent està obligat a portar comptabilitat.

c. En cap cas s’inclouen les despeses corresponents a tributs, interessos de capitals aliens i altres despeses de finançament.

3. Es modifiquen els percentatges de deducció de què gaudeixen les donacions i aportacions:

3.1. Percentatges de deducció per a contribuents de l’IRPF:

• Deducció del 80% sobre els primers 250 euros donats (en 2023 eren 150 euros)

• Deducció del 40% sobre l’import que excedeixi els primers 250 euros (en 2023 la deducció era del 35%)

• Deducció del 45% sobre l’import que excedeixi els primers 250 euros (en 2023 la deducció era del 40%), únicament aplica quan en els dos períodes impositius anteriors s’han realitzat donatius a favor de la fundació i els corresponents a l’exercici en curs i l’anterior han estat iguals o superiors als efectuats en l’exercici previ, és a dir: Donatius 202X+2 ≥ Donatius 202X+1 ≥ Donatius 202X.

3.2. Percentatges de deducció per a contribuents de l’Impost de societats:

• Deducció del 40% (en 2023 era del 35%)

• Deducció del 50% (en 2023 era del 40%); únicament aplica quan en els dos períodes impositius anteriors s’han realitzat donatius a favor de la fundació i els corresponents a l’exercici en curs i l’anterior han estat iguals o superiors als efectuats en l’exercici previ, és a dir: Donatius 202X+2 ≥ Donatius 202X+1 ≥ Donatius 202X.

La base de deducció no pot excedir del 15% de la base imposable del període impositiu (en 2023 el límit era del 10%).

Les deduccions que puguin quedar pendents d’aplicació podran deduir-se durant els períodes impositius que concloguin en els 10 anys immediats i successius, com fins ara.

4.S’introdueixen novetats en la regulació del conveni de col·laboració empresarial:

S’especifica que l’ajuda econòmica pot ser dinerària, en espècie o consistir en una prestació de serveis realitzada en exercici de l’activitat econòmica pròpia del col·laborador. Atès que la reforma finalment no contempla que les prestacions de serveis puguin considerar-se donatius (com en el seu moment es va plantejar) quan l’ajuda rebuda per la fundació sigui una prestació de serveis gratuïta haurà de formalitzar-se un conveni de col·laboració.

D’altra banda, també s’introdueix la possibilitat que el col·laborador pugui difondre la col·laboració —fins ara només es contemplava que ho fes la fundació— sense que la difusió efectuada per qualsevol de les parts es consideri una prestació de serveis.

Finalment, es reconeix l’exempció de les rendes positives que puguin posar-se de manifest en ocasió del lliurament d’ajudes econòmiques.

Esperem que aquesta informació sigui del teu interès, posant-nos a la vostra disposició per a qualsevol aclariment.

Així mateix, t’avancem que el dia 13 de febrer organitzarem una sessió sobre novetats fiscals, en la qual tractarem, entre altres, les aquí esmentades relatives a la Llei de Mecenatge.

Per a accedir al llistat complet de Mini Butlletins Fiscals (només disponibles en castellà) fes clic a la imatge.