Nova Llei de Start Ups: Incentius fiscals

des. 22, 2022 | Flaix Fiscal

Avui s’ha publicat en el BOE la tan esperada Llei 28/2022 de foment de l’ecosistema de les empreses emergents, també denominada “Llei de Start Ups”, que entrarà en vigor demà dia 23, les principals mesures del qual fiscals passem a comentar:

1. En l’àmbit de l’IRPF.

a) Lliurament d’accions i participacions de Start-ups als seus treballadors.

S’eleva l’import de l’exempció dels 12.000 als 50.000 euros anuals en el cas de lliurament d’accions o participacions als empleats d’empreses emergents (que han de complir una sèrie de requisits), exempció aplicable igualment quan aquest lliurament sigui conseqüència de l’exercici d’opcions de compra prèviament concedides a aquells.

Addicionalment, per a la part del rendiment del treball en espècie que excedeixi d’aquesta quantia s’estableix una regla especial d’imputació temporal, que permet diferir la seva imputació fins al període impositiu en el qual es produeixin determinades circumstàncies, i en tot cas, en el termini de deu anys a comptar des del lliurament de les accions o participacions.

Finalment, s’introdueix una regla especial de valoració dels rendiments del treball en espècie amb la finalitat d’aclarir el valor que correspon a les accions o participacions concedides als treballadors d’empreses emergents.

Amb la finalitat de facilitar l’articulació d’aquesta manera de remuneració, es permet a aquestes empreses l’emissió d’accions per a autocartera.

b) Millora de la deducció per inversió en empreses de nova o recent creació (IRPF):

S’augmenta la deducció per inversió en empresa de nova o recent creació, incrementant el tipus de deducció del 30 al 50 per cent i augmentant la base màxima de 60.000 a 100.000 euros.

Així mateix, s’eleva, amb caràcter general, de tres a cinc anys el termini per a subscriure les accions o participacions, a comptar des de la constitució de l’entitat, i fins a set per a determinades categories d’empreses emergents. A més, per als socis fundadors d’empreses emergents es permet l’aplicació d’aquesta deducció amb independència del seu percentatge de participació en el capital social de l’entitat.

c) Règim fiscal especial aplicable als desplaçats (“Llei Beckham”):

Es millora l’accés al règim fiscal especial aplicable a les persones treballadores desplaçades a territori espanyol amb l’objectiu d’atreure el talent estranger. En particular, es disminueix el nombre de períodes impositius anteriors al desplaçament a territori espanyol durant els quals el contribuent no pot haver estat resident fiscal a Espanya, que passa de deu a cinc anys, amb el que es fa més senzill l’accés al règim.

A més, s’estén l’àmbit subjectiu d’aplicació del règim als treballadors per compte d’altri, en permetre la seva aplicació a treballadors que, sigui o no ordenat per l’ocupador, es desplacin a territori espanyol per a treballar a distància utilitzant exclusivament mitjans i sistemes informàtics, telemàtics i de telecomunicació, així com a administradors d’empreses emergents amb independència del seu percentatge de participació en el capital social de l’entitat. A més, s’estableix la possibilitat d’acollir-se al règim especial, això és, d’optar per la tributació per l’Impost de la Renda de no Residents, als fills del contribuent menors de vint-i-cinc anys (o qualsevol que sigui la seva edat en cas de discapacitat) i al seu cònjuge o, en el supòsit d’inexistència de vincle matrimonial, el progenitor dels fills, sempre que compleixin unes determinades condicions.

d) Gestió de fons vinculats a l’emprenedoria (“carried interest”):

Es regula la qualificació fiscal de la retribució obtinguda per la gestió reeixida d’entitats de capital-risc (coneguda com carried interest), al mateix temps que s’estableix un tractament fiscal específic per a tals retribucions, en línia amb la regulació dels països del nostre entorn, que fomenti el desenvolupament del capital-risc com a element canalitzador de finançament empresarial d’especial rellevància, tot això amb la finalitat d’impulsar l’emprenedoria, la innovació i l’activitat econòmica.

Així, aquest tipus de rendes es qualifiquen com a rendiments del treball i sobre elles es pot aplicar una reducció del 50% sempre que es compleixin una sèrie de requisits.

2. Respecte a l‘Impost de societats es redueix el tipus del IS de l’actual 25% al 15%, durant un màxim de quatre anys, sempre que l’empresa mantingui la condició d’empresa emergent.

3. I a títol general, s’estén a totes elles l’ajornament del pagament dels deutes tributaris durant els dos primers anys d’activitat.

En qualsevol cas, estem a la teva disposició per a analitzar en profunditat aquelles qüestions d’aquesta Llei de Start-ups que puguin ser del teu interès..

 

Per a més informació accedeix AQUÍ

Per a accedir al llistat complet de Mini Butlletins Fiscals (només disponibles en castellà) fes clic a la imatge.