Select Page

Modificació càlcul limitació despeses financeres

des. 12, 2023 | Flaix Fiscal

En relació amb el càlcul de la limitació de les despeses financeres a l’efecte del càlcul de la base imposable de l’Impost de Societats, posar de manifest que en el BOE del 25 de maig de 2023, es va publicar la Llei 13/2023, que entre altres modificacions fiscals, en la seva Disposició final cinquena, modifica el redactat de l’article 16 de la Llei de l’Impost de societats; “Limitació en la deducibilidad de despeses financeres”.

La principal modificació que s’introdueix en el redactat de l’article 16 LIS, és la referida al fet que per al càlcul del benefici operatiu no es podran addicionar els ingressos financers de participacions en instruments de patrimoni, quan es correspongui amb dividends en els quals el percentatge de participació sigui almenys del 5% i no s’haguessin integrat en la base imposable de l’Impost de Societats, a conseqüència de trobar-se exempts per aplicació de l’article 21 de la LIS (exempció del 95%).

Aquesta nova regulació resulta d’aplicació per als exercicis iniciats a partir de l’1 de gener de 2024.

 

Per a més informació accedeix AQUÍ

 

Per a accedir al llistat complet de Mini Butlletins Fiscals (només disponibles en castellà) fes clic a la imatge.