Select Page

Mesures urgents sobre el règim urbanístic dels habitatges d’ús turístic

nov. 28, 2023 | Flaix Legal

El 9 de novembre va entrar en vigor el Decret llei del Govern de la Generalitat de Catalunya 3/2023, de 7 de novembre, de mesures urgents sobre el règim urbanístic dels habitatges d’ús turístic, en resposta a la necessitat de regular el creixent mercat que ha provocat la disminució del sector d’habitatges permanents i habituals.

Les modificacions introduïdes pel DL 3/2023 afecten, en relació amb els 262 municipis detallats en el seu annex, a dues situacions específiques: la referent als nous habitatges d’ús turístic i la regulació dels habitatges ja existents amb aquesta fi.

Per a la creació o transformació d’habitatges destinats a ús turístic, els municipis de l’annex requeriran llicència urbanística, la qual només serà concedida si el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) ho autoritza expressament. Les llicències tindran una durada inicial de 5 anys, prorrogables per períodes iguals. En la resta dels municipis es manté el règim actual, és a dir, sense necessitat d’obtenció de la referida llicència administrativa.

Quant als habitatges d’ús turístic existents, segons la Disposició Transitòria Segona del DL 3/2023, disposen fins al 9 de novembre de 2028 per a obtenir una llicència urbanística equiparable a la requerida per a nous habitatges turístics o cessar l’activitat.

No obstant això, si es demostra que el termini de 5 anys no compensa la pèrdua del títol habilitant, transcorreguts 4 anys des de l’entrada en vigor del DL 3/2023 (a partir del 9 de novembre de 2027) i abans del 9 de novembre de 2028, el titular pot sol·licitar a l’Ajuntament una única ampliació del termini per a cessar l’activitat, de fins a 5 anys addicionals.

Respecte d’aquests habitatges d’ús turístic existents, el DL 3/2023 atorga el caràcter indemnitzatori per tots els conceptes al règim transitori abans referit per a l’obtenció de les llicències urbanístiques o per al cessament d’activitat per part d’aquests habitatges.

 

Per a més informació accedeix AQUÍ

 

Per a accedir al llistat complet de Mini Butlletins Fiscals (només disponibles en castellà) fes clic a la imatge.