Select Page

IVA – Pèrdua del dret a repercussió transcorregut un any des de la meritació

gen. 2, 2024 | Flaix Fiscal

La Direcció General de Tributs, en la seva consulta V2231/2023 ha establert que en els casos en què no es va expedir factura a la data de la meritació de l’operació, el subjecte passiu perdrà el dret a la repercussió quan hagi transcorregut un any des de la data de la meritació.

Aquest termini de caducitat del dret al trasllat per part del subjecte passiu de la quota tributària al destinatari de l’operació ha d’interpretar-se, com ha assenyalat reiteradament el Tribunal Suprem, en el sentit que la pèrdua del dret a repercutir es refereix a aquells casos en els quals l’absència de repercussió es produeix sense causa que el justifiqui.

No obstant això, en el cas que la destinatària de les operacions no estigués obligada a suportar la repercussió, per haver caducat el dret del prestador a repercutir el mateix, no impedeix que aquella pugui acceptar voluntàriament suportar la repercussió extemporània de l’Impost, sent el tipus impositiu aplicable el vigent en el moment de la meritació, i això amb independència del moment en què s’emeti i coure la corresponent factura que documenti aquestes operacions.

Per a més informació accedeix a la consulta completa AQUÍ

 

Per a accedir al llistat complet de Mini Butlletins Fiscals (només disponibles en castellà) fes clic a la imatge.