El TEAC, en la seva resolució de 20/10/2021, ha canviat el seu criteri, sobre la base de la recent sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 16 de setembre de 2021 (assumpte C-21/20), i ha considerat que els serveis de ràdio i televisió prestats per ens públics (en aquest cas, la Corporació Aragonesa de Ràdio i Televisió), que són finançats mitjançant subvencions de l’Administració Pública territorial de la qual depenen, sense que els usuaris satisfacin cap quantitat per tals serveis, no constitueixen prestacions de serveis realitzades a títol onerós, per la qual cosa estan fora de l’àmbit d’aplicació de l’IVA.

Sobre la base d’aquest criteri, en la mesura en què l’entitat realitza tant operacions subjectes a IVA, com ara prestació de serveis de publicitat, i operacions no subjectes a IVA (les esmentades subvencions), només pot deduir les quotes d’IVA suportades en adquisicions de béns i serveis que s’utilitzin en operacions subjectes i no exemptes, mentre que les que corresponguin a adquisicions de béns i serveis que s’utilitzin en operacions no incloses en l’àmbit de l’impost, no seran deduïbles en cap quantia. Quant a les adquisicions que es destinin indistintament per a tots dos tipus d’activitats, haurà d’establir-se un criteri de repartiment que reflecteixi la part de les adquisicions que siguin realment imputables a cadascun dels tipus d’activitat.

Aquesta resolució no sols és molt interessant per a la disputa que tenen les televisions autonòmiques amb Hisenda respecte al tractament de l’IVA, sinó també perquè indica un altre criteri interpretatiu per a altres entitats “duals”, com són les hòlding “mixtes”.