ITP-AJD: Valor pel qual es tributa en ITP i AJD per un immoble amb valor d’adquisició menor al valor de referencia

des. 15, 2022 | Flaix Fiscal

En la consulta vinculant V1359-22, de 14 de juny de 2022, la DGT analitza un supòsit en què una persona física adquirirà uns immobles el valor d’adquisició dels quals és menor que el seu valor de referència a causa de les condicions en què es troben i conclou que, d’acord amb la normativa del ITP, la base imposable de la modalitat de Transmissions Patrimonials Oneroses serà, tret que el preu o contraprestació o el valor declarat siguin superiors, el valor de referència previst en la normativa reguladora del cadastre immobiliari a la data de meritació de l’impost.

Ara bé, la DGT afegeix que si el valor de referència supera el preu de venda i la consultant entén que el valor assignat perjudica els seus interessos legítims, podrà impugnar l’ autoliquidació i sol·licitar la seva rectificació, ben entès que això no li eximeix de la seva obligació de practicar la corresponent autoliquidació pel valor de referència.

 

Per a més informació accedeix AQUÍ

Per a accedir al llistat complet de Mini Butlletins Fiscals (només disponibles en castellà) fes clic a la imatge.