Impost Temporal de Solidaritat de les Grans Fortunes

nov. 11, 2022 | Flaix Fiscal

S’ha publicat el primer esborrany de la proposta de Llei que regularà l’Impost Temporal de Solidaritat de les Grans Fortunes, al qual pots accedir a través d’aquest link.

D’aquest primer redactat podem destacar els següents aspectes més significatius:

  • Es tracta d’un impost estatal que no podrà ser objecte de cessió a les Comunitats Autònomes.
  • Resulten d’aplicació les exempcions regulades en la Llei de l’Impost sobre el Patrimoni (IP).
  • El fet imposable serà la titularitat d’un patrimoni net superior als 3.000.000 euros, si bé hi haurà un mínim exempt de 700.000 euros.
  • Els tipus impositius seran del 1,7% (entre 3.000.000 i 5.347.998,03 euros), del 2,1% (per l’import que excedeixi de 5.347.998,03 euros fins a 10.695.996,06 euros) i del 3,5% (aplicable sobre la part de la base liquidable que excedeixi dels 10.695.996,06 euros).
  • Resultarà d’aplicació el límit de tributació conjunta regulat en l’IP.
  • De la quota resultant es podrà deduir la quota de l’IP satisfeta respecte al mateix exercici.
  • Aquest nou impost serà aplicable als exercicis 2022 i 2023.

 

Per a accedir al llistat complet de Mini Butlletins Fiscals (només disponibles en castellà) fes clic a la imatge.