Compensació de despeses a les persones treballadores per la prestació dels seus serveis

maig 28, 2024 | Flaix Legal

Des de l’àrea laboral de Audiconsultores ETL GLOBAL volem fer un recordatori sobre el tractament a efectes de nòmina i Seguretat Social de les despeses per desplaçaments i/o viatges que siguin compensats a les persones treballadores per la prestació dels seus serveis.

Les quantitats que percebi la persona treballadora per aquests conceptes a conseqüència de l’activitat laboral no tenen la consideració de salaris, sempre que corresponguin a despeses reals i justificades per la persona treballadora.

Les dietes, despeses de locomoció i de manutenció i estada, són els imports que compensen les despeses de desplaçament o viatge que es produeixen per motius laborals, quedant justificat el desplaçament realitzat per la persona treballadora.

A més, estaran exemptes de cotització de Seguretat Social i tributació d’IRPF sempre que es justifiqui la realitat del desplaçament i no se superin uns certs límits establerts per la normativa de l’IRPF que detallem en aquesta nota informativa

Per a accedir al llistat complet de Mini Butlletins Fiscals (només disponibles en castellà) fes clic a la imatge.