IVA – La devolució d’ingressos indeguts és motiu per a la devolució d’IVA per un contracte finalment resolt

nov. 15, 2022 | Flaix Fiscal

El Tribunal Suprem, en la seva sentència de 27 de setembre de 2022, ha establert que la devolució d’ingressos indeguts, prevista en l’article 221 de la LGT, és una via adequada per a sol·licitar la rectificació de l’IVA  abonat per una operació de permuta, que finalment es va resoldre.

En el cas d’aquesta sentència s’havia celebrat un contracte de permuta entre un particular i una constructora pel qual aquesta adquiria uns terrenys propietat del particular a fi d’edificar sobre ells, i el particular rebia una quantitat de diners, i posteriorment rebria diverses dels habitatges construïts, ingressant-se en el moment de la celebració del contracte l’IVA pel total de l’operació, satisfet pel particular. Davant l’incompliment de la constructora d’edificar es va resoldre el contracte, tornant el terreny al particular, però retenint l’import lliurat en metàl·lic, sense que rebés factura rectificativa.

El TS conclou que davant l’incompliment pel subjecte  passiu (la promotora) del procediment ordinari de rectificació i regularització de les quotes repercutides en excés, res impedeix reconèixer al particular cedent del terreny la facultat d’instar el corresponent procediment de rectificació de l’autoliquidació,  així com el dret, de complir-se tots els requisits per a, una vegada determinat l’import en què hi hagués estat rectificada l’autoliquidació, i acredita la reducció de la base imposable de l’IVA,  i conseqüentment l’excés en les quotes repercutides, obtenir la devolució d’aquest excés com a ingrés tributari indegut.

 

Per a més informació accedeix AQUÍ

Per a accedir al llistat complet de Mini Butlletins Fiscals (només disponibles en castellà) fes clic a la imatge.